Služby

ODBORNÉ PORADENSTVO

Bezplatné technické poradenstvo v oblasti osvetľovania a osvetľovacej techniky.

ZADARMO

MERANIE PARAMETROV OSVETLENIA PRIESTOROV

Meranie svetlotechnických parametrov a posúdenie správnosti osvetlenia pracovných a iných priestorov podľa platných technických noriem a platnej legislatívy.

Odporúčania pre nápravné opatrenia.

Pred a porealizačné merania.

PRI REALIZÁCII PROJEKTU ZADARMO

AUDIT PÔVODNEJ OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY

Zhodnotenie technického stavu pôvodnej osvetľovacej sústavy – posúdenie technického stavu svetelných zdrojov, elektrických rozvodov, rozvádzačov a ďalšieho príslušenstva.

Výpočet energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy.

Zameranie svetelných bodov v teréne – digitálna mapa:

Odporúčania pre nápravné opatrenia.

PRI REALIZÁCII PROJEKTU ZADARMO

NÁVRH NOVEJ OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY

Vypracovanie alternatívnych návrhov novej osvetľovacej sústavy podľa technických noriem a platnej legislatívy.

Svetlotechnické výpočty a príprava technických podkladov pre architektov a projektantov.

Výpočet úspor, návratnosti a energetickej efektívnosti novej sústavy.

PRI REALIZÁCII PROJEKTU ZADARMO

PROJEKT

Zabezpečenie služieb projektantov architektov podľa odsúhlaseného návrhu novej osvetľovacej sústavy.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Zabezpečenie komplexnej realizácie projektu na kľúč podľa potrieb investora.

Návrh modelu financovania projektu.Zabezpečenie služieb projektantov architektov podľa odsúhlaseného návrhu novej osvetľovacej sústavy.

crossmenu