Spoločnosť LED-SOLAR sa zúčastnila na veľtrhu ELEKTRO Moskva 2019, ktorý sa konal 15. -18.04.2019 v priestoroch Expocentre v Moskve. Svietidlá LED-SOLAR - u sa stretli s veľkým záujmom návštevníkov výstavy.

Veľtrh ELEKTRO MOSKVA 2019 je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na ruskom trhu. Pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Medzi ne sa radia aj osvetľovacie sústavy a produkcia svietidiel. Veľtrh je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle. V Rusku sa stal stal významnou odbornou platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

Pomoc SARIO

Výraznú pomoc slovenským vystavovateľom poskytlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu. Práve agentúra SARIO bola organizátorom národného stánku v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Tento národný projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie zameraného okrem iného aj na nárast internacionalizácie malých a stredných podnikov a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Úspech svietidiel LED-SOLAR

Návštevníci slovenského národného stánku prejavili najväčší záujem o unikátne celonerezové svietidlá LED-SOLAR určené pre osvetľovanie tunelov, či svietidlá z programu pre osvetľovanie železničného priestranstva. Sľubné sa zdajú aj novonadobudnuté kontakty na firmy, ktoré riešia verejné osvetlenie v rôznych ruských mestách.

Príjemný dojem mali reprezentanti vystavovateľa z vysokej odbornej erudície ruských partnerov v oblasti osvetľovacej techniky. Zároveň bolo možné konfrontovať svietidlá LED-SOLAR -u s výrobkami ostatných vystavovateľov.

Výborný dojem urobila na návštevníkov aj otvorenosť a bezprostrednosť, keď mohli prostredníctvom videoprojekcie nahliadnuť doslova do „kuchyne“ výrobného závodu a pozrieť si konštrukciu a výrobu svietidiel LED-SOLAR,  projektovanie a realizácie osvetľovacích sústav v krátkom filme natočenom v priestoroch firmy.

Zástupcovia spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. veria v dobrý dojem, ktorý sa snažili v Moskve zanechať. Veria, že zúročia novo nadobudnuté kontakty a že slovenské výrobky čoskoro poputujú do vzdialených končín veľkej Rusi. O svietidlá LED-SOLAR -u totiž prejavilo záujem viacero ruských obchodných spoločností i projekčných kancelárií.

crossmenu