Naša spoločnosť realizovala projekt pod názvom: Podpora začínajúcej spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest.

Termín realizácie projektu časť A: 11/2009 - 08/2011
Tento projekt časť A sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OP KAHR: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

„Investícia do Vašej budúcnosti".

Termín realizácie projektu časť B: 08/2009 - 07/2011
Tento projekt časť B sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OP ZaSI: Sociálna implementačná agentúra

„Priestor na vašu príležitosť".

Opis projektu

Náplňou projektu "Podpora začínajúcej spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o." bolo vybudovanie časti technologickej základne určenej pre elektrotechnickú a strojárenskú výrobu so zameraním na produkciu LED svietidiel a ich komponentov. Začínajúca spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. investovala formou spolufinancovania poskytnuté finančné prostriedky do nákupu obrábacieho stroja - CNC frézky značky Hwacheon. Tento je určený na obrábanie hliníkových dielcov svietidiel - korpusov, prírub a ďalších komponentov. Keďže sa spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. venuje predovšetkým výrobe svietidiel na báze extrudovaných hliníkových profilov, na ich delenie bola zakúpená poloautomatická píla. Zatiaľ čo bola strojárenská časť výroby podporená nákupom píly a frézky, elektrotechnické operácie si vyžadovali ďalšie technológie.

Na osadzovanie LED diód a ďalších elektrotechnických súčiastok na dosky plošných spojov bol zakúpený osadzovací automat. Pájkovanie odjakživa predznamenávalo kvalitu, preto si prostredníctvom projektu spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. zabezpečila pájkovaciu pec. Kontrolovaným procesom pájkovanie v parách sa výrazne zvýšila životnosť výrobkov spoločnosti. Menšie zariadenie - automat na strihanie káblov dopĺňa skupinu technológií určených pre elektrotechnickú časť výroby.

Zároveň tento projekt slúžil na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Vytvorenie odborného pracovného miesta prispelo k ďalšej dynamike rozvoja zamestnanosti v spoločnosti.

crossmenu